KẾT QUẢ KỲ THI ANH VĂN B NGÀY 05.11.2017

[[ KẾT QUẢ KỲ THI NGOẠI NGỮ B ANH VĂN KHÓA NGÀY 05.11.2017 ]]
==============================
Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ Gíáo dục và Đào tạo, về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ – tin học.
Căn cứ Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/6/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “Ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, theo chương trình giáo dục thường xuyên”
Căn cứ Quyết định 558/QĐ-UBND ngày 22 tháng 04 năm 2014 của UBND tỉnh An Giang về việc cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Khai Trí;
Căn cứ Quyết định số 818/QĐ-SGDĐT ngày 29/07/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép hoạt động Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Khai Trí;
Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ/NNTH-KT ngày 30/10/2017 về việc thành lập Hội đồng coi, chấm kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ B khóa ngày 05/11/2017
Căn cứ vào Biên bản thanh tra của Sở Giáo dục ngày 05 tháng 11 năm 2017 về việc coi thi và chấm thi kỳ thi chứng chỉ ngoại ngữ B khóa ngày 05/11/2017
Xét đề nghị của Phòng Đào tạo, Hội đồng xét duyệt thống nhất kết quả của kỳ thi chứng chỉ ngoại ngữ B khóa ngày 05/11/2017 như sau:

Leave A Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *