Nghị định 114/2020/NĐ-CP quy định giảm số thuế TNDN năm 2020

0
259

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/Nghi-dinh-114-2020-ND-CP-huong-dan-Nghi-quyet-116-2020-QH14-giam-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-447228.aspx