PHÁP LUẬT

0
1894

PHÁP LUẬT

1. Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo Trung cấp ngành Pháp luật nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản nhất của các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam và quốc tế. Người học sau khi tốt nghiệp có thể công tác trong lĩnh vực luật pháp tại các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội hoặc tiếp tục học tập nghiên cứu ở trình độ cao hơn.

PHAP LUAT2. Nội dung đào tạo

  • Kiến thức nền tảng lý luận về Nhà nước và pháp luật.
  • Tìm hiểu một số bộ luật cơ bản như Luật Hiến pháp, Luật Hành Chính, Luật Hình sự, Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và gia đình…
  • Phương pháp thực hiện công tác hòa giải, công tác thi hành án dân sự, công chứng và hộ tịch…
  • Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật; Nghiệp vụ thư ký văn phòng.

3. Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp

Sinh viên ngành Pháp luật sau khi tốt nghiệp có thể công tác trong các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước, hành chính sự nghiệp, Tòa án, Viện kiểm sát, Uỷ ban nhân dân các cấp, cơ quan tư pháp cấp xã, cấp huyện, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp…

4. Chương trình đào tạo

Module Tên học phần
1  Giáo dục quốc phòng – An Ninh
2  Giáo dục thể chât
3  Giáo dục chính chị
4  Tin học
5  Pháp luật
6  Ngoại ngữ
7  Kỹ năng giao tiếp
8  Lý Luận Nhà nước và Pháp luật
9  Kỹ thuật xây dựng Văn bản Pháp luật (STVB)
10  Luật hành chính – Hiến Pháp
11  Luật hôn nhân và gia đình
12  Luật lao động
13  Luật hình sự và tố tụng hình sự
14  Luật dân sự và tốt tụng dân sự
15  Luật kinh tế và tố tụng kinh tế
16  Luật tài chính – Ngân hàng
17  Luật đất đai
18  Luật môi trường
19  Luật thuế
20  Công chứng và luật sư
21  Công tác thi hành án dân sự
22  Công tác tư pháp hộ tịch
23  Pháp luật về khiếu nại tố cáo
24  Công tác hòa giải cơ sở
25  Nghiệp vụ thư ký văn phòng
26  Thực tập cơ bản và thực tập tốt nghiệp
THI TỐT NGHIỆP
1 Chính trị

 

Thi viết 120 phút Ghi chú
2  Lý thuyết tổng hợp Thi viết 120 – 150 phút  – Lý luận Nhà nước

 

– Pháp luật – Luật hành chính

–  Hiến pháp

3  Thực hành nghề nghiệp Thi viết 120 phút – Luật kinh tế

– Tố tụng kinh kế

LEAVE A REPLY