Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về HĐĐT

0
239

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/Thong-tu-68-2019-TT-BTC-huong-dan-thuc-hien-Nghi-dinh-119-2018-ND-CP-ve-hoa-don-dien-tu-405141.aspx