BẢO VỆ THỰC VẬT

0
1671

 GIỚI THIỆU NGÀNH HỌC

Kiến thức

– Hiểu biết về các nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và chính sách pháp luật của Nhà nước vào thực tế cuộc sống và nghề nghiệp;

– Có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo;

– Có sức khỏe, đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

– Có kiến thức về toán, hóa học, sinh học, toán cao cấp, thống kê toán học ứng dụng trong nông lâm nghiệp đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;

– Có kiến thức cơ sở về ngành BVTV để có thể tổ chức sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực BVTV, phát hiện, đánh giá mức độ phát sinh gây hại của các đối tượng dịch hại trên các cây trồng nông nghiệp, đề xuất biện pháp phòng trừ sâu, bệnh có hiệu quả, hạn chế chi phí và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, môi trường sinh thái đáp ứng yêu cầu hội nhập;

– Có kiến thức về quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, cấu tạo, đặc điểm tác động và cách sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật, có kiến thức về kiểm dịch thực vật, vận dụng vào việc kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong nông sản để làm cơ sở cho việc xây dựng một nền nông nghiệp sạch bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng;

– Có kiến thức để giải quyết và tư vấn các vấn đề chuyên môn trong hoạt động sản xuất và kinh doanh ngành BVTV;

– Có kiến thức về phương pháp nghiên cứu khoa học để đề xuất và triển khai thực hiện các đề tài khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn;

– Có kiến thức cơ bản về tổ chức, quản lý-hạch toán trong quá trình sản xuất, kinh doanh ở  cơ sở công tác;

– Tiếng Anh có trình độ tương đương chứng chỉ A;

– Tin học có trình độ tương đương chứng chỉ A.

Kỹ năng

– Có kỹ năng điều tra, phát hiện, dự tính- dự báo dịch hại cây trồng, chỉ đạo thực hiện quy trình phòng trừ dịch hại trên các loại cây trồng chủ yếu trong nông nghiệp;

– Có khả năng làm việc theo nhóm, năng lực vận động nông dân, có khả năng chuyển giao những tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Có năng lực thực hành vững vàng, thành thạo các kỹ năng chuyên môn thuộc lĩnh vực bảo vệ thực vật, hướng dẫn phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn sản xuất, sử dụng hiệu quả các loại chế phẩm bảo vệ cây trồng;

– Lập và triển khai kế hoạch tổ chức kinh doanh thuốc BVTV, phân bón, các chế phẩm sử dụng nông nghiệp theo đúng qui định ngành;

– Có khả năng ứng dụng công nghệ sinh học trong BVTV, sử dụng được các trang thiết bị phòng thí nghiệm để phân tích dư lượng thuốc BVTV trên nông sản.

Thái độ

– Làm việc theo hiến pháp và pháp luật, thực hiện đúng quan điểm của Đảng và chính sách của Nhà nước;

– Phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề mới về lĩnh vực BVTV; biết đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, có khả năng làm việc nhóm;

– Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, chấp hành, vượt khó, năng động và sáng tạo vươn lên trong học tập và công tác, có khả năng thích nghi với môi trường công tác, có trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp và cộng đồng.

Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

Sau khi ra trường sinh viên có khả năng:

– Làm việc độc lập ở các doanh nghiệp sản xuất tư nhân như: trang trại trồng trọt sản xuất cây lương thực, cây công nghiệp, rau quả, hoa cây cảnh, Công ty sản xuất và kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, Công ty giống cây trồng …;

– Làm việc tại các cơ quan quản lý và chỉ đạo về sản xuất nông nghiệp như: Sở- Phòng nông nghiệp PTNT, Chi cục- Trạm BVTV, Trung tâm- Trạm khuyến nông, các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh giống cây trồng nông nghiệp;

– Làm việc tại các cơ quan nghiên cứu như: Viện nghiên cứu thuộc lĩnh vực Bảo vệ thực vật, Môi trường, Cục-Trung tâm BVTV;

– Làm công tác giảng dạy chuyên ngành Bảo vệ thực vật tại các Trung tâm, cơ sở dạy nghề nông nghiệp, dạy kỹ thuật nông nghiệp tại các trường Phổ thông Trung học.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

                Có khả năng học liên thông lên bậc đại học và tiếp tục học lên bậc sau đại học, hoặc tự học nâng cao trình độ dựa trên các kiến thức và kỹ năng đã được trang bị trong thời gian học tập ở trường nhằm đảm nhận tốt những nhiệm vụ về quản lý và chuyên môn nghiệp vụ.

LEAVE A REPLY