THÔNG TƯ 67/2022

HƯỚNG DẪN TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

NGHỊ ĐỊNH 15/2022/NĐ-CP

Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo nghị quyết số 43/2022/QH15, có hiệu lực từ ngày 01/02/2022

Thông tư 40/2021/TT-BTC

Ngày 01/6/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT, thuế TNCN và quản lý thuế đối với hộ kinh …

NGHỊ QUYẾT SỐ 43/2022/QH15

Nghị quyết số 43/2022/QH15 Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng trong năm 2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 11/01/2022